AliCoskun.Net

Akademik Araştırma Kaynakları

research
Written by alicos

research

Akademik Dergiler
Kişisel Sayfalar
Seminer ve Kongreler
Tez-Makale Arama
Yayınevleri
Makale Havuzları

 

Akademik Dergiler
Makalelerinin Tam Metni İnternette Yayınlanan Dergiler
Üniversite Dergileri (Tam Metin)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergileri
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi
Akademik Arastirmalar ve Çalismalar Dergisi (Kilis 7 Aralık Univ.)
Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi
Alanya İşletme Fakültesi Dergisi (Akdeniz Üniv.)
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi
Ege Akademik Bakış (Ege Üniversitesi İİBF)
Ekonometri ve İstatistik Dergisi (İ.Ü. Iktisat Fakültesi)
Ekonomik Yaklaşım (Gazi Üniversitesi İktisat)
Ekonomik ve Sosyal Arastirmalar Dergisi (Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF)
Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi
Eurasian Journal of Business and Economics (IAATU)

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (Çanakkale 18 Mart Univ.)
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Uludağ Üniv)
Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi (Ankara Üniversitesi SBF)
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi
Muhasebe – Finans Araştırma ve Uygulama Dergisi: Analiz (Marmara Üniversitesi İİBF)
Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD)
Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gelişme Dergisi
Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi
Review of Social, Economic & Business Studies (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Balıkesir Univ)
Yönetim ve Ekonomi Dergisi (Celal Bayar Üniversitesi İİBF)
Sosyal Bilimler Dergileri
Akademik İncelemeler (Sakarya Üniv. SBE)
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Balıkesir Üniversitesi SBE Dergisi
Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (Ahmet Yesevi Üniversitesi- Kazakistan)
Celal Bayar Üniversitesi SBE Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Çukurova Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi

Erciyes Üniversitesi SBE Dergisi
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Arastirmalar E-dergi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Sanat
itüdergisi/b – Sosyal Bilimler Serisi
Journal of Economic and Social Research (Fatih Üniversitesi)
Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Kırgızistan)
Mustafa Kemal Üniversitesi SBE Dergisi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Sosyal Arastırmalar E-Dergisi (Gazi SBE)
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi: Akademik Bakış E-Dergi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Eğitim Fakültesi Dergileri
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
Bogaziçi University Journal of Education
Eğitimde Kuram Ve Uygulama: Çanakkale  Onsekiz Mart Ûniversitesi Egitim Fakültesi Arastirma  Dergisi
Gazi Eğitim Dergisi
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Egitim Fakültesi Dergisi
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Egitim Fakültesi Dergisi

Gazi Üniversitesi Kastamonu Egitim Dergisi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Edebiyat Fakültesi Dergileri
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arastirmalari Enstitüsü Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Littera Edebiyat Yaziları (Hacettepe)

Modern Türklük Arastirmalari Dergisi (Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi)

Türkiyat Arastirmalari Dergisi (Selçuk Üniversitesi)
Hukuk Dergileri
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Diğer Üniversite Dergileri

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Journal of Qafqaz University (Azerbaycan)
Journal of Yasar University
Polis Bilimleri Dergisi (Polis Akademisi)
Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi (Gaziantep Polis MYO)
Diğer Akademik Dergiler (Tam Metin)
Active Bankacılık ve Finans Dergisi
Alternatives
Bankacılar Dergisi

DTM Dış Ticaret Dergisi

Danıştay Dergisi
Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Arastirmalar Dergisi
Ekoloji Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Endüstri Mühendisliği Dergisi
European Journal of Turkish Studies
Hazine Dergisi
İMKB Dergisi
Journal of International Trade and Diplomacy
Kalder Forum Dergisi
KHukA: Kamu Hukuku Arşivi
Mali Çözüm Dergisi
Maliye Dergisi
Mevzuat Dergisi
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
Özveri Dergisi
Rekabet Dergisi
Sayıştay Dergisi
Saglikta Performans ve Kalite Dergisi
Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi
Turkish Policy Quarterly
The Turkish Online Journal of Educational Technology
Türk İdare Dergisi
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi
Üniversite ve Toplum
Üçüncü Sektör Kooperatifçilik
Diğer Dergiler (Tam Metin)
Aile ve Toplum
Aksiyon
Altı Sigma Forum
Banka ve Para Teknolojileri Dergisi
Bütün Dünya
Çerçeve (MÜSİAD)
Çimento İşveren Dergisi
Diyalog Avrasya

E-konomist

E-Akademi
Görüş Dergisi (TUSİAD)
İşveren Dergisi (TİSK)
Kobi Efor
Reasürör (Milli Reasürans T.A.S.)
Tekstil İşveren Dergisi
Makale Özetleri veya İçerikleri İnternette Yayınlanan Dergiler
Üniversite Dergileri
Abant Izzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Afyon Kocatepe Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Boğaziçi Journal (Boğaziçi Üniversitesi)
Cografi Bilimler Dergisi (Ankara Üniversitesi TÜCAUM)
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Felsefe Tartismalari (A Turkish Journal of Philosophy)
Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi
İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi
Kahramanmaras Sütçü Imam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kaygi, Uludag Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
Kıbrıs Arastirmalari Dergisi (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Muğla Üniversitesi İİBF Dergisi
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Öneri (Marmara Üniversitesi SBE)
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi
Toplum ve Sosyal Hizmet (Hacettepe İİBF – THB)
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Gazi Üniversitesi Eğitim)
Türkbilig – Türkoloji Arastirmalar (Hacettepe)
Uluslararası İlişkiler Dergisi (Başkent Üniversitesi)
Uluslararası Turizm Arastırmaları Dergisi (Maltepe Üniversitesi)
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergileri
Yönetim (İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü)
Yönetim Araştırmaları Dergisi (Başkent Üniversitesi İİBF)
Yönetim Bilimleri Dergisi (Çanakkale Üniversitesi Biga İİBF)
Diğer Akademik Dergiler
Akademik Araştırmalar Dergisi
Amme İdaresi Dergisi
Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi
Avrasya Dosyası
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
Capital
Central Bank Review
Çevre Bilimleri Dergisi
Dergi L: Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Dergisi
Doğu Batı Dergisi
Educational Sciences: Theory & Practice
Ekonometri Türkiye Ekonomi ve Is Dünyasi Dergisi
Eğitim Bilim Dergisi
Ekonomist
Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar
HR Dergisi
Hukuk Gündemi Dergisi
İç Denetim Dergisi
İktisat Dergisi
İktisat İşletme ve Finans Dergisi
İnsan Hakları Yıllığı
İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi
İstanbul Dergisi
İstatistik Araştırma Dergisi
İTO Vizyon
Journal of International Trade and Diplomacy
Karizma Dergisi
Liberal Düşünce Dergisi
Marketing Türkiye
Mali Kilavuz Dergisi
Milli Egitim Dergisi
Mülkiye Dergisi
Muhasebe ve Finansman Dergisi
New Perspectives on Turkey (Tarih Vakfı)
The Turkish Online Journal of Educational Technology
Seyahat ve Otel Isletmeciliği Dergisi
Sivil Toplum
Sigorta Arastirmalari Dergisi
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
Turkish Public Administration Annual
Türk Dünyasi Dil ve Edebiyat Dergisi
Türkiye Arastirmalari Literatür Dergisi
Uluslararasi Spor Arastirmalari Dergisi
Varlık Dergisi
Vergi Raporu Dergisi
Vergi Sorunları Dergisi
Verimlilik Dergisi
Yüksek Denetim Dergisi

About the author

alicos