rift plat rs gold for sale
wow gold runescape gold buy wow gold rs gold cheap wow gold world of warcraft gold runescape money
İŞLETME, FİNANS ve MUHASEBE MAKALELERİ
(Tam Metin- Full Text)
Konularına Göre | Muhasebe | Finans | E-Ticaret | Performans | KOBİ |
FİNANS

ACAR Mustafa, "Tarımsal İşletmelerde Finansal Performans Analizi", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Say?20, s.21-37.

AKDOĞAN Abdurrahman . "Topluma Sunulan Hizmetlerin Kapsamı ve Nitelikleriyle Finansman Yöntemlerindeki Değişim ve Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Cilt:3, Sayı: 3.

AKKAYA Göktu?Cenk, "Risk Sermayesi Yatırımından Beklenen Karlılığın Analizi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, Yıl:6, Say?4, 2004, s.22.

AKKAYA Göktu?Cenk & M. Yılmaz İÇERL? "KOB?lerin Finansal Problemlerinin Çözümünde Risk Sermayesi Finansman Modeli", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, Yıl:3, Say?3, 2001, s.61.

ARSLAN Özgür, " KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL?İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYES?VE BAZI FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2004, Yıl:4, Say?1

ASUNAKUTLU Tuncer , Barış SAFRAN & Elif TOSUN, "Kriz Yönetimi Üzerine Bir Araştırma", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, Yıl:5, Say?1, 2003, s.141.

AYDEN Tolga & Mehmet Baha KARAN, "Istanbul Menkul Kiymetler Borsasinda Ilk Halka Arzlarin Uzun Vadeli Fiyat Performanslarinin Öl稹lmesi", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2000, Cilt:2 Sayı: 3.

AKDİŞ Muhammet , “Distribution of Vouchers To Common Public As A Method Of Privatization And Its Application In Azerbaijan? TICA Eurasian Studies, 15, Summer-1999, p.25-52.

AKDİŞ Muhammet , “Belediyelerin Finansmanı Konusundaki Çağdaş Yaklaşımlar ve Azerbaycan? Ankara, TODAİE, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, 1998, s.71-82.

BAŞÇI Sıdıka, Yasemin Keskin BENL? " Yapısal Değişimin Etkileri ve İMKB' de Bir Uygulama", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yıl:59 Say?4, 2004, s.21-54.

BEYAZIT Mehmet Fuat, "İMKB Betalar? Korelasyon Tahmini ve Değişkenlik / IMKB Betas, Correlation and Variability", Doğu?Üniversitesi Dergisi, 2005, Cilt:6, Say?1, s.28-34.

COŞKUN Ali, "Vadeli İşlemler Piyasalarında Elektronik Ticaret ve İMKB Vadeli İşlemler Piyasası" Banka: Mali ve Ekonomik Yorumlar, Yıl: 39, No: 5, Mayıs 2002, sayfa: 77-91.

ÇEVİK Ferhan & Yeliz YALÇIN, "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB) İçin Zayıf Etkinlik Sınaması : Stokastik Birim Kök ve Kalman Filtre Yaklaşımı", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Cilt:5, Sayı:1

ÇOŞKUN M. Necat , "Gelişmekte Olan Ekonomilerde Bankacılık Krizler", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Cilt:3, Sayı: 2.

ÇOLAK Ömer Faruk & Serdar KILIÇKAPLAN, "Bankacilik Sektör¨¹nde Ölçek Ekonomileri:T¨¹rk Ticaret Bankalari Için Bir Maliyet Fonksiyonu", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 1999, Cilt: 1 Sayı: 3.

ÇOLAK Ömer Faruk, "Finansal Kriz ve Bankacılık Sektör¨¹nde Yeniden Yapılandırma Programı Üzerine Bir Eleştiri", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Cilt:3, Sayı: 2.

DUMAN Koray, "Finansal Kriz ve Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmas?quot;, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Kasım 2002, Say?4, s.132.

EREN Aslan & Bora SÜSLÜ, "Finansal Kriz Teorileri Işığında T¨¹rkiyede Yaşanan Krizlerin Genel Bir Değerlendirmesi" Yeni T¨¹rkiye, Sayı:41, Yıl:7, Eyl¨¹l-Ekim 2001, s.662-674)

GÖKALP, Füsun, "GENEL HATLARI İLE SARBANES OXLEY KANUNU VE TÜRKİYE'DEK?ŞİRKETLERE ETKİS?quot;, Analiz, 2005, Yıl: 5, Say?14.

GÖKÇE Atilla , "İstanbul Menkul Kıymetler Borsas?Getirilerindeki Volatilitenin ARCH Teknikleri ile Öl稹lmesi", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Cilt:3 Sayı: 1.

GÖKÇE Atilla , "IMKB'de Fiyat-Hacim İlişkisi: Granger Nedensellik Testi", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2002, Cilt:4, Sayı:3.

GÜNE?İsmail, Soner YAKAR "Sosyal Sigorta Finansman Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyal Sigorta Kurumlarının Finansman Yöntemlerinin Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, 2004, Cilt:13, Say?2

GÜRSOY Cudi Tuncer & Alövsat MÜSLÜMOV, "Stock Markets And Economic Growth : A Causality Test", Doğu?Üniversitesi Dergisi, Temmuz 2000, Say?2, s.124.

GÜRSOY Cudi Tuncer & Y. Ömer ERZURUMLU, "Evaluation of Portfoilo Performance of Turkish Investment Fund", Doğu?Üniversitesi Dergisi, Temmuz 2001, Say?4, s.43.

İMER Evrim, "Hisse Senedi Fiyatlarındaki Sürpriz Haberlerin Bulaşıcılık Etkisi Ve Süreklilik", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yıl:59 Say?3, 2004, s131-146.

İŞER? Müge, "AB'YE UYUM SÜRECİNDE TÜRK SERMAYE PİYASALARI", Analiz, 2005, Yıl: 5, Say?14.

KARABIYIK Lale , "Enflasyonun Finansal Analiz ve Finansal Kararlar Üzerine Etkileri", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 18, SAYI: 2, 2000.

KASMAN Saadet,"The Relationship Between Exchange Rates and Stock Prices: A Causality Analysis", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi , Yıl:5, Say?2, 2003, s.70.

KİBRİTÇİOĞLU, Aykut, "T¨¹rkiye'de Ekonomik Krizler ve H¨¹k¨¹metler, 1969-2001", Yeni T¨¹rkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Cilt 1, Yıl 7, Sayı 44, 2001, s. 174-182.

KÖNE Aylin Çiğdem, "Para-Sermayenin Yeniden Yapılandırılmas?: Türk Özel Bankacılık Sektör?Örneği / The Restructuring of Money Capital With Special Reference to Turkish Banking System", Doğu?Üniversitesi Dergisi, Temmuz 2003, Cilt:4, Say?2, s.233.

KULA Veysel, Mehmet ERKAN, "YATIRIM PROJE HAZIRLANMASINDA GERÇEKLEŞTİRDİKLER?FİNANSAL ETÜDLER AÇISINDAN KOB?ve BÜYÜK İŞLETMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Yıl:2, Say?1

KUŞTEPEL?Yeşim & Yaprak GÜLCAN, "Privatization Versus Debt Stock : A Preliminary Analysis On Turkey", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Kasım 2003, Say?6, s.44.

MANDACI Pınar Evrim, "Türk Bankacılık Sektörünün Taşıdığ?Riskler ve Finansal Krizi Aşmada Kullanılan Risk Ölçüm Teknikleri", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, Yıl:5, Say?1, 2003, s.67.

OKSAY Suna , “SSCB'nin Dağılmasından Sonra Bağımsızlığını Kazanmış Geçiş Ekonomilerinde Uygulanan Döviz ve Para Politikaları: Ukrayna Örneği? İşletme-Finans Dergisi, 2001, sayı:186.

OKSAY Suna , “Finansal Piyasalarda Yeni Yasal D¨¹zenlemeler (Re-reg¨¹lasyon) İhtiyacı ve T¨¹rk Finans Sistemi? Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstit¨¹s¨¹ Öneri Dergisi, Haziran 2000.

OKTAY Elif Yüksel, Nimet ÇAKIR"KAZAKİSTAN, AZERBAYCAN VE KIRGIZİSTAN`DA BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI", Türk Dünyas?Celalabad İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi: Akademik Bakış, 2005, Say?5.

ONURSAL Erkut , "KÜÇÜK BİR MALİYET KARŞILIĞINDA RİSKLERDEN ARINMAK MÜMKÜN", Dış Ticaret Dergisi, Ekim 2003, Özel Say?

ONURSAL Erkut, "KREDİL?SATIŞLARIN ORTA VADEL?FİNANSMANI'NA YARDIMCI BİR YÖNTEM: FORFAITING", Dış Ticaret Dergisi, Ekim 2001, Say?23.

ONURSAL Erkut, "DI?TİCARETİN FİNANSMANINDA FACTORİNG VE FACTORİNG'İN HUKUK?ÇERÇEVES?quot;, Dış Ticaret Dergisi, Temmuz 2001, Say?22.

ONURSAL Erkut, "FİNANSAL KİRALAMA YETERİNCE BİLİNMİYOR", Dış Ticaret Dergisi, Nisan 2001, Say?21.

SEKRETER M. Serhan , Gökhan AKYÜZ, Emre İPEKÇİ ÇETİN, "Şirketlerin Derecelendirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi: Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama", Akdeniz ??B.F. Dergisi (8) 2004, 139-155

SEVİL Güven & Mehmet BAŞAR, "YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE KARŞILAŞILAN RİSKLER VE FİNANSAL RİSKİN ÖNLENMESİNDE SWAP TEKNİĞİNİN KULLANIMI", Dış Ticaret Dergisi, Temmuz 1999, Say?14.

SOYAK Alkan , Cengiz Bahçekapılı, ?#304;ktisadi Krizler-IMF Politikaları İlişkisi ve Finance and Development Dergisindeki Yansımaları", İktisat, İşletme ve Finans, Yıl.13, Sayı.144, 1998, s.48-61.

TEKER Suat & Ömer EKİT, "The Performance of IPOS In Istanbul Stock Exchange In Year 2000 / 2000 Yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasın'da Halka İlk Arz?Yapılan Hisse Senetlerinin Performans?quot;, Doğu?Üniversitesi Dergisi, Ocak 2003, Cilt:4, Say?1, s.117.

TELATAR Erdin?& H. Soner BİNAY, "İMKB Endeksinin PARCH Modellemesi", Akdeniz Üniveristesi İİBF Dergisi, Mayıs 2002, Say?3, s.114.

USUL Hayrettin & Mehmet GENÇTÜRK, "Finansal Krizlerin Hisse Yoğunluğu Açısından Şirket Performansına Etkileri ve Bankacılık Sektöründe Bir İnceleme", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Kış 2003, Cilt:5, Sayı: 3.

UYSAL Erkan, "Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde İndirgenmi?Nakit Akım?Yaklaşımının Yetersizliği", Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2001, Say?1, s.120-131.

ÜNSAL Hilmi, "Türkiye'de Finansal Serbestleşme Süresinde İç Borçlanma ve Sermaye Piyasas?Üzerindeki Etkileri", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Kış 2003, Cilt:5, Sayı: 3.

YEŞİLAY, Rüstem Barış, Serdal TEMEL, "TÜRKİYE'DEK?YATIRIM TEŞVİKLERİNİN SANAY?SEKTÖR?ÜZERİNE
ETKİLER?quot;, Analiz, 2005, Yıl: 5, Say?14.

YILDIRIM Oğuz, "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL SORUNLARI VE SEKTÖRDE YAŞANAN MAL?RİSKLER", Dış Ticaret Dergisi, Ocak 2004, Say?30.

YILMAZ Hüseyin, "İşletmelerde Finans Karar Destek Sistemi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, Yıl:1, Say?1, 1999.

YÜCEL Tülay, "Finansman Eğitimi: Öğrencilerin Algılamalar?ve Beklentilerinden Öğrenebileceklerimiz Nelerdir?", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, Yıl:2, Say?4, 2000, s.151.

ZENGİN Ahmet, "REEL DÖVİZ KURU HAREKETLER?VE SEKTÖREL DI?TİCARET FİYATLARI (Yansıma Üzerine VAR Analizi)", Dış Ticaret Dergisi, Nisan 2001, Say?21.


MUHASEBE

ACAR Durmu? "İLER?MALİYET YÖNETİM YAKLAŞIMI OLARAK HEDEF MALİYETLEME", Süleyman Demirel üniversitesi İİBF Dergisi, 1998, Say?3, s.81.

AKDOĞAN Nalan, "IAS 39 Nolu Standart H¨¹k¨¹mlerinde Göre Menkul Kıymetler ve Finansal Duran Varlık İşlemlerinde Uygulanacak Muhasabe Politikaları", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Cilt: 3, Sayı: 3.

AKSOYLU Semra & Yunus DURSUN, "Pazarda Rekabetçi Üstünlük Arac?Olarak Hedef Maliyetleme", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, 2001, Say?11, s.357.

ALKAN, Alper Tunga, "Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi ve Bir Uygulama", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstit¨¹s¨¹ Dergisi, 2005, Say?13, s.40-56.

ALTAN Mikail, "Muhasebecilik Mesleğinin Toplumda Algılanma Biçimi Üzerine Bir Araştırma", Selçuk Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, 2004, Say?11, s.29.

ARDA Musa & Cengiz GÖĞEBAKAN, “Yeniden Değerleme Oranının Finansal Analiz Üzerindeki Etkisi? Bankacılar Dergisi, Say?45, 2003, s.61.

CERAN Yunus, M. Emin İNAL, "Maliyet Bilgileri Temeline Dayal?Pazarlama Kararlar?İçin Pazarlama Muhasebesi", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2004 Say?22, s.63-83.

COŞKUN Ali ve Nurcan KARACA, "KOB?lerde Çevresel Maliyetlerin Sınıflandırılmasına Yönelik bir Öneri: Metal ?#351;leme Sektör¨¹nden Bir Uygulama", Ekoloji, 2008, Yıl:18, Sayı:69, 59-65.

COŞKUN Ali, "Akademik Kişisel Web Sayfalarının Muhasebe Eğitiminde Yardımc?Kaynak Olarak Kullanılmas?/a>", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Say? 40, Ekim 2008, Sayfa: 154-164 .

COŞKUN Ali ve Ali Haydar G¨¹ngörm¨¹ş, "Özel İnşaat (Yap-Sat) İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Uygulanması", Haziran 2008, Muhasebe Bilim D¨¹nyası Dergisi, Yıl:10, Sayı:2, Sayfa: 213-232.

COŞKUN Ali , "Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme", Akademik Araştırmalar Dergisi/ Journal of Academic Studies, Yıl:4, Sayı:15, Kasım 2002-Ocak 2003, s.25.

COŞKUN Ali , "Hizmet Akdi ile Çalışan Ücretlilerin Üzerindeki Dolaylı ve Dolaysız Vergi Y¨¹kleri", Vergi Sorunları Dergisi, Temmuz 2003, Yıl:26, s.178.

COŞKUN Ali, "STK'larin Stratejik Performans Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Performans Karnesi", Sivil Toplum/ Jornal of Civil Society, Yıl:4, Say?15, Eylül 2006, Sayfa: 103-117.

COŞKUN Ali, "Büyük Sanayi İşletmelerinde Kurumsal Performans Ölçüm ve Yönetim Uygulamalari", Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:6, Say?19, Temmuz 2006, Sayfa: 119-136.

COŞKUN Ali, “Bankaların Stratejik Performans Yönetiminde Performans Karnesi Kullanım?quot;, Bankacılar Dergisi, Yıl:17, Say?56, Mart 2006, Sayfa: 28-39.

COŞKUN Ali, “Stratejik Performans Yönetiminde Performans Karnesi Kullanım? Türkiye'deki Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma", Muhasebe Bilim Dünyasi Dergisi, Yıl:8, Say?1, Mart 2006, Sayfa: 127-153.

ÇALI? Ercan, "Türk Devlet Muhasebe Sisteminde Reform Çalışmalar?quot;, Analiz, 2005, Yıl: 5, Say?14.

ÇALIYURT, Kıymet Tunca, "Uluslar Aras?Uçu?Yapan Havayollarında Finansal Tabloların ve Operasyon Sonuçlarının Sunulmas?quot;, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2004, Cilt:5, Say?2, s.16-44.

ÇELİK, Muhsin, Seçkin GÖNEN, "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI AÇISINDAN İŞLETMELERİN DEĞERLENDİRİLMES?quot;, Analiz, 2005, Yıl: 5, Say?14.

ÇETİN, Ayten, "SAT VE GER?KİRALA FİNANSAL KİRALAMA TÜRÜNÜN MUHASEBELEŞTİRİLMES?quot;, Analiz, 2005, Yıl: 5, Say?14.

ÇETİNKAYA Özhan, "Konsolide Bütçenin Başlangıç Değerlerinin Uygulama Sonuçlar?İle Birlikte Değerlendirilmesi", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Mayıs 2003, Say?5, s.48.

ÇİFTC?Yavuz,"Enflasyonun Muhasebe Verileri Üzerindeki Etkileri ve Enflasyon Muhasebesi Modelleri", Vergi Sorunlar?Dergisi , S.109, Ekim 1997, ss. 138-167.

ÇİFTC?Yavuz,"Türkiye'de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Gelişimi ve Uluslararas?Uyumlaştırma Çalışmalar?, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi , C.26, S.2, Kasım 1997, ss.169-189.

ÇİFTC?Yavuz, "Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebesi", Vergi Sorunlar?Dergisi , S.124, Ocak 1999,ss.113-134.

ÇİFTC?Yavuz,"Türk Mevzuatında Bedelsiz Hisse Senetlerinin Niteliği, Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi", Mevzuat Dergisi (http://www.mevzuatdergisi.com) , Yıl: 3, S.31, Temmuz 2000.

ÇİFTC?Yavuz,"İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesinde Özkaynak Yönetiminin Kullanılmas?, Muhasebe Bilim Dünyas?Dergisi , C.2, S.4, Aralık 2000, ss.51.76.

ÇİFTC?Yavuz, "Türk Muhasebe Hukuku'nda İştiraklerdeki Yatırımların Değerlemesiyle İlgili Düzenlemelerin Uluslararas?Düzenlemelerle Karşılaştınlmas?, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi , Yıl:1, S.3, Ocak 2001, ss.91-105.

ÇİFTC?Yavuz, "Elektronik Bilgi İşlem (EB? Teknolojisindeki Gelişmeler ve Muhasebe Denetimi", Mali Çözüm Dergisi , Yıl:13, S.62, Ocak-Şubat-Mart 2003, ss.138-152.

ÇİFTC?Yavuz, Birgül ÇİFTC? "Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği (Türkiye'deki Düzenlemeler ve Uluslararas?Düzenlemelerle Karşılaştınlmas?", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi , Yıl:3, S.10, Eylül 2003, ss.79-95.

ÇİFTC?Yavuz, Fatih YILMAZ, "Uzun Vadeli Hisse Senedi Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesinde Maliyet Yönteminin Kullanılmas?(Türkiye Uygulamas?ve Uluslararas?Uygulamaların Karşılaştınlmas?", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Öneri Dergisi , C.5, Yıl:10, S.20, Haziran 2003, ss.83-95.

ÇUKACI Yusuf C., "Kamuyu Aydınlatmada Muhasebe Meslek Elemanının Etik Anlayış?ve İzmir İlinde Bir Uygulama", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, 2006, Cilt:8, Say?1, s.89.

ÇÜRÜK, Turgut, "Bağımsız dış denetimin muhasebe şeffaflığına etkisi üzerine uygulamal?bir çalışma: Türkiye örneği", ODT?Gelişim Dergisi, 2004, Cilt: 31, Say? 2, s.149-165.

DALCI, İlhan, Veyis Naci TANI? "Benefits Of Computerized Accounting Information Systems On The JIT Production Systems", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, 2004, Cilt:13, Say?1.

DALCI, İlhan, Veyis Naci TANI? "Quality Costs and Their Importance In Cost and Management Accounting", Çukurova Üniverisitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, 2002, Cilt:10, Say?10.

DÖNMEZ, Adnan, Başak BERBEROĞLU, Ayten ERSOY, "Ülkemiz Bağımsız Dış Denetim Standartlarının ABD Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlar?AB Sekizinci Yönergesi ve Uluslararas?Denetim Standartlarıyla Karşılaştırılmas?quot;, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Mayıs 2005, Say?9, s.52.

ERDOĞAN, Murat, "Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği", Doğu?Üniversitesi Dergisi, Ocak 2002, Say?5, s.51.

ERDOĞAN, Murat, "İşletme Birleşmelerinde Şerefiye", Analiz, 2005, Yıl: 5, Say?14.

ERGEN Halim , "39 No'lu UMS ve TMS'nin Uyumlaştırılması", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Cilt:5, Sayı:1.

ERGEN H¨¹seyin, "T¨¹rkiye'de Kamu Üniversitelerinde Birim Harcamalar ve Vazgeçilen Kazançlar", E-Dergi, YIL: 2002 ?CİLT: 1 ?SAYI: 1.

ERGÜLEN Ahmet, KAZAN Halim, KAPLAN Muhittin, "İşletmelerde Dağıtım Sistemi Maliyetleri Minimizasyonu için Çöz¨¹m Modeli: Bir Firma Uygulaması", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstit¨¹s¨¹ Dergisi, 2005, Say?13, s.163-172.

EROL Mikail, Metin ATMACA, "Tekdüzen Muhasebe Sisteminin İş Dünyasında (Sanayi-Ticaret-Hizmet Sektöründe) Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Ampirik Bir Çalışma", Çanakkale Üniversitesi Biga İİBF: Yönetim Bilimleri Dergisi, 2003-2004, Cilt:1, Say? 1-2, s.119-129

ERSOY, Ayten, Ayşenur BUYRUK, "İŞLETME BİRLEŞMELERİNİN ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARDI -(22) VE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI -(IFRS 3)'E GÖRE İNCELENMES?VE MUHASEBELEŞTİRLMES?- I", Analiz, 2005, Yıl: 5, Say?14.

ERSOY Ayten, "Anonim ve Limited Şirketlerde Kısmi Bölünme ve Bölünme İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2003, Cilt:3, Say?1.

GÖNEN, Seçkin, Muhsin ÇELİK, "Esnek Üretim Sistemleri Uygulayan İşletmelerde Üretim Maliyetlerinin Değerlendirilmesi", Ege Akademik Bakış, Cilt 4, Say?1-2, Ocak - Temmuz 2004.

GÖNEN, Seçkin, Muhsin ÇELİK , "Rekabet Üstünlüğ?Sağlamada İç Denetim ve İnsan Kaynaklar?Yönetiminin Stratejik Ortaklığ?quot;, Ege Akademik Bakış, Cilt 5, Say?1-2, Ocak - Temmuz 2005.

GÜCENME, Ümit, Aylin POROY ARSOY, " MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MADD?DURAN VARLIKLARDA DEĞER ARTI?VE AZALIŞLARININ TESPİT?VE KAYDI", Analiz, 2005, Yıl: 5, Say?14.

HATUNOĞLU Zeynep, Mesut BİLGİNER, "Vergi ve Muhasebe Uygulamalar?Açısından Barter", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, 2003, Cilt:12, Say?12.

ILDIR, Ali,"MARKA DEĞERLEMES?VE MARKA DEĞERİNİN BİLANÇOLARDA GÖSTERİLMES?quot;, Analiz, 2005, Yıl: 5, Say?14.

KARAARSLAN, Erkan "Ülkemizde Devlet Muhasebesinin Serüveni", Sayıştay Dergisi, 2004, Say?54.

KARAKAYA Mevl¨¹t , "Studies On Accounting Standards in Kyrgyzstan", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 1999, Cilt: 1 Sayı: 3.

KARAPINAR Aydın , "Menkul Kıymetlerin Değerlemesi Konusunda Uluslararası Muhasebe Standartlarında Yapılan Değişiklikler-IAS 39", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2000, Cilt:2 Sayı: 2.

KARASİOĞLU Fehmi , "İÇERİDEN ÖĞRENENLER TİCARET?(INSIDER TRADING)VE TÜRKİYE'DE MUHASEBENİN YATIRIMCILARA BİLG?SAĞLAMA SORUMLULUĞU" Süleyman Demirel üniversitesi İİBF Dergisi, 1998, Say?3., s.113.

KIRLIOĞLU Hilmi, "Tam Zamanında Üretim Sisteminin (JIT) Muhasebe Sistemlerine Etkisi", Journal of Qafkaz University, 1998, Cilt:1, Say?2.

KENDİRLİ Selçuk & H¨¹lya ÇAĞIRAN, "Sanayi İşletmelerinde Kalite Maliyetlerinin Oluşumu ve Muhasebeleştirilmesi", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2002, Cilt:4, Sayı:1.

KÖSE Yaşar, "Teknolojik Gelişmeler Ve Maliyet Sistemleri İlişkisi", Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2004 Say?1, s.70-83.

KUTLU Tuncer Asuna, "Sigorta İşletmelerinde Maliyet Unsurlar?ve Maliyet Oluşumu" Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, Yıl:2, Say?3, 2000.

KÜÇÜK Ergün, " Yeni Üretim Ortamında Genel Üretim Maliyetleri Ve Kayseri'deki Baz?Uygulamalara İlişkin Bir Araştırma ", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2005, Say?25.

ORTAÇ Fevzi Rifat, "Vergilendirilebilir Gelir Kavramı, Geliri Belirleyen Teoriler ve T¨¹rk Gelir Vergisinde Yer Alan Gelir Tanımlaması", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 1999, Cilt: 1, Sayı: 2.

ÖZKANLI Özlem, "Sorumluluk Merkezleri ve Transfer Fiyatlamas? Çokuluslu İşletmelerde Uygulama", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Kış 2003, Cilt:5, Sayı: 3.

ÖZKAN Azzem, "Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesiyle Yapılan Satışlar ve Muhasebe Uygulamalar?Üzerindeki Etkileri", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Kış 2003, Cilt:5, Sayı: 3.

ÖZKAN Azzem, Murat ESMERAY, "BİR MALİYET KONTROL SİSTEM?OLARAK JIT ÜRETİM SİSTEM?VE MUHASEBE UYGULAMALARI", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Yıl:3, Say?1

ÖZKER A. Niyazi, "B¨¹tçeleme S¨¹recinde B¨¹tçe Dengesi Çoğaltanı ve Yatırım - Mali Denge İlişkisi Dinamikleri", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Cilt:5, Sayı:1.

ÖZKER A. Niyazi , "Vergi Denetiminde Fonksiyonel Yap?ve Denetime Özg?Beklentiler", Akdeniz Üniveristesi İİBF Dergisi, Kasım 2002, Say?4, s.172.

ÖZKOL, Erdal, Dündar KÖK, Muhsin ÇELİK, Seçkin GÖNEN, “Meslek Etiği ve Muhasebe Meslek Elemanlarının Etik İlkelere Duyarlılık Düzeyinin Araştırılması”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl: 5, Say? 15, Mayıs 2005, s.107-124.

PARLAKKAYA, Raif, "Modüler Üretimde Maliyetleme ve Fiyatlama Sorunlar?quot;, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, 2004, Say?11, s.513-521.

RÜZGAR Nursel, "Bir İşletmenin Ödemeler Dengesinin Markov Süreçleri Yardımıyla Analizi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, Yıl:5, Say?1, 2003, s.164.

SAVA?Orhan, "Hedef Maliyet Yönetim Sisteminin Başarısın?Etkileyen Faktörler Üzerine Türk Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Say?20.

SAVA?Orhan, "Tam Zamanında Üretim Sisteminin Gerektirdiği Maliyet Muhasebesinin Temel Nitelikleri", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Say?20.

SELEK A. Seha & Sami SOLMAZ, "Y¨¹ksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye İşletmeleri - İş D¨¹nyası, Toplum İlişkilerine Hukuksal Pencereden Toplu Bir Bakış", İzmir YMM Odası B¨¹lteni, Nisan 2001, Sayı 31.

SELEK A. Seha & Sami SOLMAZ, "Y¨¹ksek Öğretim Kuruluşları - İş D¨¹nyası, Toplum İlişkilerine Hukuksal Pencereden Toplu Bir Bakış II (Vakıf Y¨¹kseköğretim Kurumları/Üniversiteleri)", İzmir YMM Odası B¨¹lteni,Temmuz-Ağustos 2001 sayı44 sayfa 15-20

SELEK A. Seha, "Muhasebe Mesleğinin Bağımsız , Örg¨¹tl¨¹ ve Yasal Olarak Y¨¹r¨¹t¨¹mesi ; Meslek Yasasının Değiştirilmesi için Hazırlanarak Mezlise Sunulan Yasa Taslağının Akademik Gözle Genel Bir Değerlemesi" DEÜ Rektörl¨¹k 75.yıl anfisinde 3568 sayılı Muhasebe Meslek Yasasının değişiklik değerlemesine ilişkin Panel, 11 Temmuz 2001.

SELEK A. Seha, "Son Teknolojik Gelişmeler Işığında T¨¹rk Muhasebe ve Kayıt Sisteminin Değerlemesi", İzmir YMM Odası B¨¹lteni, Sayı 8, Aralık, 2000.

SÖNMEZ Feriştah, ? No'lu Türkiye Muhasebe Standard?Kapsamında Yer Alan Maddi Duran Varlıklar (UMS-16 İle Karşılaştırılmal?Olarak)? Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:4, Say?11, Ocak 2004, s.79-101.

SÖNMEZ Feriştah ve Osman BAYR? "TMS-10 Dönem Net Kar?veya Zarar? Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalarında Değişiklikler (UMS 8 ve UMS 35 ve SPK Hükümleri Tebliği Hükümleriyle Desteklenmi?Olarak)", Muhasebe-Finansman Dergisi, No:24, Temmuz 2004.

SÖNMEZ Feriştah, “Maddi Olmayan Duran Varlıklar-MODV (TMS-8, UMS-38, 1.Taslak MODV ve SPK Tebliğleriyle Karşılaştırmal?Olarak)? Diyalog Dergisi, Yıl:19, Say?191, Mart 2004, s.123-141.

SÖNMEZ Feriştah, ?2 No'lu Türkiye Muhasebe Standard?Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi (UMS-21 ve Türk Muhasebe Yazınıyla Desteklenmi?Açıklamalar İle Birlikte), Mali Çözüm Dergisi, Yıl:13, Say?64, Temmuz-Ağustos-Eylül 2003, s.130-148.

SÖNMEZ Feriştah ve Aydın GERŞİL, ? No'lu TMS-İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi (UMS-28 İle Karşılaştırmal?? Mali Çözüm Dergisi, Yıl:13, Say?165, Ekim-Kasım-Aralık 2003, s.102-113.

SÖNMEZ Feriştah, ?4 No'lu Türkiye Muhasebe Standard?Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi (IAS 23 ve Türk Muhasebe Yazınıyla Desteklenmi?Açıklamalar ile Birlikte)? Yaklaşım Dergisi, Say?129-130.

SÖNMEZ Feriştah, ?5 No'lu Türkiye Muhasebe Standard?Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri (Türk Muhasebe Yazınıyla Desteklenmi?Açıklamalar ile Birlikte), Vergi Dünyas?/strong>, Yıl:22, Say?264, Ağustos-2003, sf: 187-193.

SÖNMEZ Feriştah, ?3 No'lu Türkiye Muhasebe Standard?- Stoklar (IAS 2 ve Türk Muhasebe Yazınıyla Desteklenmi?Açıklamalar İle Birlikte)? Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Mayıs 2003.

TANRIÖVEN Cihan, "Bir Finanslama Aracı Olarak Warrantlar ve Muhasebelestirilmesi", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2000, Cilt:2 Sayı:1.

TAVMERGEN İge Pınar, "Turizm İşletmelerinde Değerleme Faaliyetleri", Dış Ticaret Dergisi, Ocak 2000, Say?16.

TEKER Suat, "Standards Of Financial Reporting", Doğu?Üniversitesi Dergisi, Ocak 2000, Say?1, s.174.

TIĞLI Mehmet & Volkan DEMİR, "Direkt Satış Giderleri Bütçesi ve İla?Sektör?Satış Temsilcileri –Ürün/Satış Yöneticilerinin Satış Bütçeleri İle İlgili Yargılar?Üzerine Bir Uygulama" Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, 2005, Say?18, s.111.

TÜRK Zeynep "Stratejik Yönetim Muhasebesi Yaklaşım? Değer Zinciri Maliyet Analizi", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yıl:59 Say?4, 2004, s.21-54.

TÜTÜNC?Özkan, Işıl GÖKSU & Ebru GÜNL? "Konaklama İşletmelerinde Fiyatlama Kararlar?ve Maliyet Analizleri", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, Yıl:1, Say?3, 1999.

ULUSAN Hikmet, " YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASININ SERMAYEY?KORUYUCU ETKİS?" Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Yıl:3, Say?2.

UZAY Şaban, Orhan SAVA? "Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi: Mobilya Sektöründe Karşılaştırmal?Bir Uygulama Örneği", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Say?20.

YILDIZ Fehmi, Nazife ÇAKIR, " Tekdüzen Hesap Planına Göre İşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2002, Cilt:2, Say?1 s.82.

ZAYİF Figen & Aydın KARAPINAR, "Muhasebe Eğitiminde Değişim İhtiyacı", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2002, Cilt:4, Sayı:3.

YÜZBAŞIOĞLU Nedim, "İşletmelerde Stratejik Yönetim ve Planlama Açısından Stratejik Maliyet Yönetimi ve Enstrumanları", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstit¨¹s¨¹ Dergisi, 2004, Sayı:12, s.387-410.


E-TİCARET

ALAN Üstün, "İKTİSAD?ARAŞTIRMADA İNTERNETİN ETKİN KULLANIMI", Dış Ticaret Dergisi, Temmuz 2002, Say?25.

ANBAR Adem, "Online Yatırımlar ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, Yıl:3, Say?3, 2001, s.1.

ANBAR Adem, "E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Kasım 2001, Say?2.

COŞKUN Ali, ""Vadeli İşlemler Piyasalarında Elektronik Ticaret ve İMKB Vadeli İşlemler Piyasası" Banka: Mali ve Ekonomik Yorumlar, Yıl: 39, No: 5, Mayıs 2002, sayfa: 77-91.

COŞKUN Neslihan, "Elektronik Ticaretin Gelişiminde Temel Dinamikler ve Gelişimi Önündeki Engeller", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, YIL: 2004 / CİLT: 13 / SAYI: 2

ÇUKADAR Sami & Sönmez ÇELİK İnternete Dayal?Uzaktan Öğretim ve Üniversite Kütüphaneleri / Web-Based Distance Learning and University Libraries", Doğu?Üniversitesi Dergisi, Ocak 2003, Cilt:4, Say?1, s.31.

DEMİR Recep, "ÜLKELERİN ELEKTRONİK TİCARETE HAZIRLIK DEĞERLENDİRMES?(Türkiye İçin Bir Değerlendirme)", Dış Ticaret Dergisi, Temmuz 2001, Say?22.

DEMİREL İnci, "HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞ?quot;, Dış Ticaret Dergisi, Ekim 2002, Say?26.

DÖNMEZ Sami, "TÜRK CUMHURİYETLER?ve İNTERNET BAĞLANTILARI", Dış Ticaret Dergisi, Ocak 2002, Özel Say?

İÇÖZ Orhan, İge TAVMERGEN & Pınar ÖZDEMİR "Hizmet Pazarlamasında Internet Kullanım?quot;, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, Yıl:1, Say?3, 1999.

İNAN Hilal, "Yeni Bir Pazarlama Arac?Olarak İnternet ve Firmalar Aras?Pazarlamada İnternet Kullanımın?Etkileyen Faktörlerin Sınıflandırılmas?quot;, Çukurova Üniverisitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, 2002, Cilt:9, Say?9.

KARAMUSTAFA Kurtulu? Durdu Mehmet BİÇKES,Şevki ULAMA, "Türkiye'deki Konaklama İşletmelerinin İnternet Web Sitelerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2002, Say?19.

NEML?Esra, "Elektronik Ticarette Toplam Kalite Yönetimi", KalDer Forum, Temmuz-Ağustos-Eylül 2002.

SARI, Yaşar, Metin KOZAK, "Turizm Pazarlamasına İnternetin Etkisi: Destinasyon Web Siteleri İçin Bir Model Önerisi", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Mayıs 2005, Say?9, s.248.


PERFORMANS ÖLÇÜM?VE YÖNETİMİ


BAYRAKTAR Berat Bir , "Bilgi Sistemleri ve Yönetim Bilgi Sistemi Olarak Y¨¹ksek Performans Yönetim Modeli", İş,G¨¹ç: End¨¹stri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:4 Sayı:2 2002

COŞKUN Ali, "STK'ların Stratejik Performans Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Performans Karnesi", Sivil Toplum, Yıl:4, Sayı:15, Eyl¨¹l 2006, s.103-117

COŞKUN Ali, “Bankaların Stratejik Performans Yönetiminde Performans Karnesi Kullanım? , Bankacılar Dergisi , Yıl:17, Say?56, Mart 2006, Sayfa:28-39

COŞKUN Ali, "Stratejik Performans Yönetiminde Performans Karnesi Kullanım? Türkiye'deki Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma ", Muhasebe Bilim Dünyasi Dergisi, Yıl:8, Say?1, Mart 2006, Sayfa:127-153.

COŞKUN Ali, "Büyük Sanayi İşletmelerinde Kurumsal Performans Ölçüm ve Yönetim Uygulamalari", Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:6, Say?19, Temmuz 2006, Sayfa: 119-136.

ÇİFTÇİ Hakk?"Türk Sigorta Sektörünün Sorunlar? DEA Analizi ile Türk Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, 2004, Cilt:13, Say?1.

ÇUKURÇAYIR M. Akif , H. Tuğba EROĞLU, "Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanmaya Farkl?Bir Yaklaşım: Verimlilik ve Başar?Karnesi", Sayıştay Dergisi, 2004, Say?53.

EREN Erol & Ayşegül SAMSUNLU, "Yabanc?Sermaye ve Türkiye'de Elektronik, Kimya ve Toprak Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Yatırım Ortaklıklarının Performanslarının İncelenmesi / Study Of The Foreign Capital and The Performance Of The Joint Ventures That Operate In The Electronical, Chemical And Cement Sectors In Turkey", Doğu?Üniversitesi Dergisi, Ocak 2003, Cilt:4, Say?1, s.71.

GERMİRL?Nüket, "Performans Sisteminin Performans?Performans Yönetimi Sistemi'nde Uygulama Etkinliği", KalDer Forum Nisan-Mayıs-Haziran 2002.

GÜLC?Aslan, Akın COŞKUN, Cavit YEŞİLYURT, Sibel COŞKUN, Timur ESENER, "Cumhuriyet Üniversitesi Di?Hekimliği Fakültesi'nin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Göreceli Etkinlik Analizi", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2004, Yıl:5, Say?2

HELVACI, M. Akif, "Performans Yönetimi Sürecinde Performans Degerlendirmenin Önemi, The Importance Of Performance Appraisal In Performance Managament Process", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2002, 35 (1-2), 155-169.

KABADAYI Ebru Tümer, "İşletmelerdeki Üretim Performans Ölçütlerinin Gelişimi, Özellikleri ve Sürekli İyileştirme İle İlişkisi", Doğu?Üniversitesi Dergisi, Temmuz 2002, Say?6, s.61.

KUTLAR Aziz , Aslan GÜLC? Yalçın KARAGÖZ, "Cumhuriyet Üniversitesi Fakültelerinin Performans Değerlendirmesi", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2004, Yıl:5, Say?2

MÜSLÜMOV Alövsat, "The Financial and Operating Performance of Privatized Companies in the Turkish Cement Industry", ODT?Gelişim Dergisi, 2005, Cilt:32, Say?1 , s. 59 - 101

ÖRNEK Ali Şahin, "Balanced Scorecard: Bilgiden Stratejiye Ulaşmada Kullanılabilecek Yeni Bir Ara?quot;, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, Yıl:2, Say?3, 2000.

KUTLAR, Aziz; Mahmut KARTAL, "Cumhuriyet Üniversitesinin Verimlilik Analizi: Fakülteler Düzeyinde Veri Zarflama Yöntemiyle Bir Uygulama", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, 2004, (8).

ÖZDEMİR Erkan , "Hedeflere Göre Performans Değerleme Yöntemi", İş,G¨¹ç: End¨¹stri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 4 Sayı:2, 2002.

SEKRETER M. Serhan, Gökhan AKYÜZ, Emre İPEKÇİ ÇETİN ,"Şirketlerin Derecelendirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi: Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Mayıs 2003, Say?5, s.48.

TARLAN Deniz & Özkan TÜTÜNC? "Konaklama İşletmelerinde Başarım Değerlemesi ve İşdoyumu Analizi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, Yıl:3, Say?2, 2001, s.141.


KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER

AKDİŞ Muhammet & Sabahat BAYRAK, “T¨¹rkiye'de KOBİ'lerin Genel Gör¨¹n¨¹m¨¹ ve Finansal Krizlere Dayanıklılığı:5 İli Kapsayan Bir Araştırma? İktisat ve Yönetim Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:2000, Sayı:6, s.13-44.

AKKAYA Göktu?Cenk & M. Yılmaz İÇERL? "KOB?lerin Finansal Problemlerinin Çözümünde Risk Sermayesi Finansman Modeli", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, Yıl:3, Say?3, 2001, s.61.

ARSLAN Özgür, " KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL?İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYES?VE BAZI FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2004, Yıl:4, Say?1

BAL Harun, Mustafa ILDIRAR & Mehmet ÖZMEN, "BİLİM VE TEKNOLOJ?POLİTİKALARI, REKABET GÜC?VE KOB?LER: DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOB?LER KAPSAMINDA BİR ARAŞTIRMA", Dış Ticaret Dergisi, Ocak 2001, Say?20.

BAL Müslüme Narin; Sevim AKDEMİR, "Türkiye'de Kobi'lere Sağlanan Destekler", Ekonomik Yaklaşım, 2005, 16 (55).

BAYRAK Sabahat & Muhammet AKDİŞ, “KOBİ'lerin Yönetsel Durumu ve Yeni Sanayileşen İllerde Analizi? T¨¹rkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, 2000, s.73-90.

BAYRAK Sabahat & Muhammet AKDİŞ, “K¨¹resel Finansal Krizlerin T¨¹rkiye'ye Yansımaları ve KOBİ'ler Üzerindeki Etkileri? Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 2001, s.1-22.

ÇETİN Murat, "AVRUPA BİRLİĞ?NDE KOB?LERE YÖNELİK TEKNOLOJ?POLİTİKALARI", Dış Ticaret Dergisi, Ekim 2000, Say?19.

DİLİK Bedri & Mustafa DURAN, "Türkiye'de Uygulanan KOB?Teşvik Politikas?ve KOB?Teşvik Politikas?ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi", Hazine Dergisi, Nisan 1998, s.59.

DOĞAN Özlem İpekgil & Mehmet MARANGOZ, "KOB?LERİN DI?PAZARLARA AÇILMADA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLER?VE BİR UYGULAMA", Dış Ticaret Dergisi, Nisan 2002, Say?24.

ERKAN Derya, "BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLER?NDE UYGULANACAK KOB?POLİTİKALARI AÇISINDAN DANIŞMANLIK SİSTEMİNİN ÖNEM?quot;, Dış Ticaret Dergisi, Ocak 2002, Özel Say?

GÜLEŞ Hasan K., "K¨¹ç¨¹k ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde İleri İmalat Teknolojileri Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Cilt:3, Sayı: 1.

HALİS Muhsin, " TRAINING AND DEVELOPMENTAL NEEDS OF MANAGERS OF SMES", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Say?4.

KAYA Nihat, Mehmet AYTEKİN, "KOBI’LERDE STRATEJIK HEDEFLERIN ISLETME PERFORMANSINA ETKILERI VE BIR UYGULAMA", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Say?5.

KOÇAK Akın, "ULUSLARARASI TİCARET FUARLARINA KATILAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL?İŞLETMELERİN DAVRANIŞLARININ BELİRLENMES?quot;, Dış Ticaret Dergisi, Ekim 1999, Say?15.

KULA Veysel, Mehmet ERKAN, "YATIRIM PROJE HAZIRLANMASINDA GERÇEKLEŞTİRDİKLER?FİNANSAL ETÜDLER AÇISINDAN KOB?ve BÜYÜK İŞLETMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Yıl:2, Say?1.

NAKTİYOK Atılhan, Orhan KÜÇÜK, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde (KOB? Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kritik Faktörlerinin Örgütsel Performans Üzerine Etkileri", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Say?21, s.43-65.

ÖREN Kenan, "Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOB? Sağladığ?Devlet Teşvikleri ve Kullanım Alanlarının Karşılaştırmas?Nevşehir İlinde bir Uygulama", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Yıl:4, Say?2.

ÖZGENER Şevki, "Büyüme Sürecindeki KOB?lerin Yönetim ve Organizasyon Sorunlar? Nevşehir Un Sanayii Örneği", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Say?20.

ÖZGEN Hüseyin, Kemal Can KILI? Bahattin KARADEMİR "Birlikten Kuvvet Doğar: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Örgütlenme Modeli Olarak A?Organinazyonlar?Önerisi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, 2003, Cilt:12, Say?12.

ÖZGENER Şevki, "KÜRESEL REKABET ORTAMINDA KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANMASI", Dış Ticaret Dergisi, Nisan 2000, Say?17.

SOYUER Haluk, "Tam Zamanında Üretim Sistemleri'nin K¨¹ç¨¹k ve Orta Ölçekli İşletmelerde Uygulanma Koşulları", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 1999, Cilt: 1, Sayı: 2.

TİTİZ İsmet, H. İlker ÇARIKÇI "KRİZLERİN İŞLETMELER ÜZERİNDEK?ETKİLER?VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN KRİZ DÖNEMİNE YÖNELİK STRATEJİK DÜŞÜNCE VE ANALİZLER?quot;, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Yıl:2, Say?1

USLU Şemsettin & Yavuz DEMİREL, "Kobilerde Çalışanların Sorunlar?Üzerine Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, 2002, Say?12, s.173.

YILMAZ Beytullah, "KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEK?İŞLETMELERİN TOPLUMDA ÜSTLENDİKLER?ROLLER BAKIMINDAN ANALİZ?quot;, Dış Ticaret Dergisi, Ocak 2004, Say?30.

YÖRÜK Nevin , "Son Ekonomik Krizin KOBİ'ler Üzerindeki Etkisi ve Tokat İli Örneği", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Cilt:3 Sayı:2.

ZERENLER Muammer ; Rifat İRAZ "Kriz Dönemlerinde Ürün ve Süre?Esnekliğinin İşletme Performansına Etkileri: Küçük ve Orta Ölçekli Tekstil İşletmelerinde Bir Araştırma" Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs?Dergisi, 2006, Say?21, s.247.

Yeni bir link eklemek için:
?2001-2007, Ali Coskun